octobre 20, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Lèt tou louvri Fritznel Claude Prince Pou Majistra Komin Lazil la, Serge Saul

4 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lazil, 12 mas 2020

Lèt tou louvri Fritznel Claude Prince
Pou Majistra Komin Lazil la, Serge Saul

Majistra,
Mwen kontan pran ti tan sa a poum ekrim kèk liy poum konplimante w paske ou se premye sitwayen nan komin mwen, ki se lazil, map felisite w tou pou tout jefò wap fè nan Meri a. Men prensipal rezon ki fèm ekri w se pou mwen atire atansyon ou sou koze Kowona Viris/ Covid19 la kap fè raj nan tout mond lan.

Majistra moman an grav anpil. Lemond antye boulvèse, gwo peyi tankou ti peyi pa konn ki sen pou yo rele ak koze Kowona Viris la. Lachin, ki se peyi kote viris la soti a nan gwo difikilte. Genyen plis pase 100,000 moun ki gentan enfekte nan mond lan, genyen anviwon 4,000 kretyen vivan ki déjà mouri. Peyi Litali fèmen tout peyia nèt epi Leta mande sitwayen yo pou yo rete anndan pou evite pwopagasyon Viris la plis toujou. Peyi yo tèlman panike, anpil fèmen lekòl ak Inivèsite yo. Menm anpil gwo chanpyona nan Ewòp kanpe anpil kote. Pou koze ekonomi an menm se rèl, anpil antrepriz komanse ap fè gwo defisi, anpil moun ap pèdi travay yo. Mond la ap rantre tou dwat nan yon kokennchenn resesyon ekonomik.
Majistra, tout leta ak gouvènman nan mond pa gen dòmi nan nwit, yap chache pa ki mwayen yo kapab pran bon jan dispozisyon swa pou anpeche maladi ya rive lakay yo, swa pou diminye pwopagasyon maladi an, swa pou kominike ak popilasyon yo sou sa sak fèt pou anpeche twòp ravaj. Janm diw la bagay la grav pase aksan grav!

Majistra Saul, se vre maladi a pako ofisyèlman deklare nan peyi Dayiti, men mwen panse li ap bon pou Lameri Lazil la pran bon jan mezi pou pwoteje popilasyon an sizoka paka! Mwen pa konnen ki demach ou fè deja. Si ou gen demach wap fè, mwen konplimante w. Men siw pako pran twòp dispozisyon, mwen ta renmen fèw 10 pwopozisyon sa yo :
1- Kreye yon selil ki genyen reprezantan plizyè sektè ki pou kwodone tout aksyon lameri ap mennen pou fè prevansyon epi goumen ak maladi a sizoka li ta mete pye nan peyia ;
2- Mande Direksyon Sanitè Nip pou ta mete a dispozisyon Meri Lazil la kèk teknisyen nan epidemyoloji pou vin asire fòmasyon fòmatè pou Komin lan ;
3- Sible yon ansanm moun ki soti nan plizyè sektè e ki epapiye nan tout 4 seksyon Lazil yo pou vin pran fòmasyon saa tankou : Kèk rekonsab Legliz Katolik ak Pwotestan, Kèk reprezantan Lakou/Perestil, Kazèk ak Azèk yo, Dirèktè ak pwofesè Lekòl, Enfimyè ak ajan lasante ki soti nan tout seksyon yo, Notab yo, reskonsab Asosiyasyon Kominotè yo, Lidè kominotè yo, elatriye ;
4- Apre fòmasyon saa fin bay, asire w benefisyè fomasyon yo al repwodwi fòmasyon an nan lokalite yo ak gwoup yo ;
5- Kòmanse idantifye avèk ekip ou ansanm ak Direksyon Sanitè Nip, ki kote nap mete moun ki ta enfekte yo an karantèn sizoka maladi a ta rive ;
6- Asire w genyen youn oswa 2 nimewo ki disponib pou popilasyon an rele sizoka yo ta sispèk yon ka kowona Viris ;
7- Asirew genyen yon pèsonèl medikal sifizan pou ta pran an chaj moun ki ta va enfekte yo ;
8- Rankontre ak reskonsab Lopital lazil yo pou kapab wè ki kapasite lopital la genyen pou akeyi moun sizoka paka epi fè kaye de chaj la rive nan ministè sante piblik. Si nou dwe mande mwayen, fè sa ;
9- Paske Kowona Viris la pral afekte ekonomi an, jwenn avek agwonòm ak kiltivatè Lazil yo pou ou kapab ede yo avanse nan pwodiksyon nasyonal la paske pral gen grangou nan 6 a 12 mwa kap vini yo. Gade bezwen yo epi mande Ministè Agrikilti ak kèk lòt enstans asistans ;
10- Kominike ak tout kazek, Azèk, Lidè yo pi souvan, pou w toujou enfòme sou sa kap pase pase nan komin lan ;

Majistra Saul, mwen panse siw adopte pwopozisyon sa yo, nap pi byen pare pou nou goumen ak Kowona Viris la. Ou se premye sitwayen komin lan, kidonk sekirite ak pwoteksyon tout sitwayen Lazil yo sou kont ou.

Mwen swete w kouraj epi bon travay nan tèt Meri Lazil l, pandan map voye anpil salitasyon pou ou Majistra Saul.

Fritznel Claude Prince, Pitit Lazil