octobre 23, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Ann aprann pandan nou nan konfinman pou n kapab sòti pi top

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kisa ki rele PH?

Sa fè kèk tan, dizon depi lè viris sa ap ouvè kò l la nou jwenn tout kalite enfòmasyon sou kèk bagay, sitou sa nou ap konsome… Anpil nan nou pataje yo anpil. Genyen anpil se trè byen, men konsa genyen lòt ki mande Yon ti pase men.

Jodi an nou pral pale de *PH*

Sa fè lontan nou ap jwenn ti nòt ki voye nou al manje kèk fri/legim… poutèt yo gen Yon *PH* alkalen, paske viris lan pap kapab reziste ak Yon teren alkalen. Tout fwi yo pwopoze yo se trè byen! Men se enfòmasyon sou nivo PH lan ki pa fin kòdyòm.

Kisa ki *PH* lan menm?
*PH* signifie « potentiel hydrogène ». Fòk m ta fè Yon ti kout pye an Allemagne ak nou pou m ta pale de tatawèl ak bizawèl tèm sa a, men pou m pa pran twòp tan nou, m ap jis mete nan men nou sa nou bezwen.
*PH* signifie tou senpleman jan yo mezire « ion hydrogène » yo nan Yon solisyon ki gen dlo pi fò pase lòt kò ki konpoze solisyon an.

*PH* lan chita sou Yon echèl de 1 à 14 pou mezire an. Men yo ajoute de lòt nivo ki se -1,1 pou acide chlorhydrique ak 15,0 pou hydroxyde de sodium.

*Kijan yo entèprete echèl lan ?*
Depi nivo an pi piti ke *7* yo di kò sa asid. Plis l ap desann pi pre 1 se plis li asid. Lè li ap apwoche twòp de 1 yo pale de *asid fò*. Asid sa yo kapab fè gwo dega jiska touye Moun.

Depi nivo an pi wo ke *7* li alkalen. Plis li ap monte al rankontre ak 14 lis plis alcalen. Lè sa yo pale de *baz fò,* yomenm tou yo kapab fè gwo dega, jiska touye Moun.

A 7 yo pale de netralite. Li pa ni asid, ni baz. Ex: l’eau à l’état pur.

M travay sou echèl sa chak jou nan pwodiksyon m ap fè m itilize asid . Lè mwen ap prepare solisyon asid mwen yo se avèk anpil prekosyon, linèt, kachne, gan… M travay anpil tou ak Yon baz ki rive 14 jiska 15 (li satire la). Limenm lè m ap sèvi ak li fòk gen linèt nan je, kachne, gwo gan, blouz manch long, tout kò toufe nèt, paske si l antre an kontak avèk po m l ap koupe l rapid…

Donk m pa wè kijan Yon moun pral fè konsome Yon pwodwi ak yon PH 22🤷🏽‍♀️ Sou ki echèl ?

Wi nan sa n ap manje genyen ki gen tandans alkalen, genyen ki tandans asid. Wi baz jwe sou asid, menmjan asid jwe sou baz nan solisyon yo. Sof pou Yon solisyon tanpon. Ex San

Kò Moun 80% alkalen 20% asid, lè w ap manje se konsa ou dwe manje tou. Ou ta dwe plis chita ant 5 a 10 sou echèl lan. Gen moun ki plis desann jiska 2 poutan yo pa monte fasil menm nan 8.

N.B: Se pa paske Yon bagay asid li aji asid nan kò w. Ex: Vinaigre de cidre de pomme. Se Yon asid, li aji an alkalen lè l rive anndan kò w.

Si w entèrese ak plis detay ou kapab konsite kèk liv chimi, bon liv bioloji avanse, liv nitrisyon oubyen jis monte sou Google.

👇🏽
Pa bliye depi w bezwen pwodwi pou w netwaye kay ou, rad ou vesèl ou…

Pwodwi pou trètman cheve (Chanpou, lwil, pomad…) Pwodwi pou fè po w bèl natirèlman depi timoun jiska granmoun, fanm kou gason (savon, gèl douch, krèm…
Ak anpil lòt ankò… Se kontakte m nan
elisabethjoliccouermi@gmail.com
WhatsApp +509 3718 1033

Elizabeth Jolicoeur

M tou pataje l ak Yon ti tablo pou nou kapab gen Yon ide pi byen sou sa n ap manje. Pa neglije li l, épi pataje l menmjan, tanpri!

@Tous droits réservés 5/4/2020/
Le Tout Au pluriel magazine Socio Culturel! nous sommes VOS YEUX ET VOS OREILLES