octobre 19, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Temwayaj 2 etidyan ayisyen ki nan konfinman nan peyi Lespay,VIa LOOP HAITI

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Yon moun k ap fè egzèsis nan vil Madrid, nan maten 9 Me 2020 an /credit Foto: AFP

Marie-Cadette Pierre-Louis ak Duckenson se 2 etidyan Fakilte lengwistik aplike Inivèsite leta ayisyen, ki ap etidye nan peyi Lespay nan kad yon pwogram bous ki pote non Erasmus+. Pwogram sa pèmèt etidyan nan divès fakilte inivèsite leta ayisyen al etidye nan peyi Lespay pandan 6 mwa a yon lane. Depi Covid-19 la anvayi Lespay, yo te twouve yo konfine menmjan ak rès popilasyon an. Menmsi depi kèk jou, pwosesis dekonfinman an tanmen, sa ki pèmèt popilasyon an reprann kèk aktivite li nan lari, 2 etidyan sa yo pwofite rakonte kijan sitiyasyon an te ye pou yo pandan peryòd konfinman an.

Lè Covid-19 te anvayi peyi Lespay, kijan nou te reyaji ? Nou te fè lide retounen Ayiti ?

Duckenson : Lè Covid-19 la te kòmanse nan peyi Lespay, espesyalman nan vil Madrid nan kòmansman mwa Mas la, m te ase trankil e m pa t gen lide retounen Ayiti : premyèman pèson pa t konn si nou t ap fè tout tan sa nan konfinman. Dezyèmman, nan trajè pou m retounen Ayiti m te ka pote viris la nan peyi a. Se rezon sa ki fè m pa t panse ak rantre Ayiti.

Marie-Cadette : Yon fwa viris la kòmanse anvayi peyi Lespay epi yo anonse konfinman, etidyan Erasmus yo vinn fè fas ak yon reyalite ki diferan, youn nan premye objektif pwogram nan vinn pa ka finn reyalize a san pou san. Mwen menm pèsonèlman m pa ka di m pa te fè ankenn ide, m te plis ap ret tann konfinman an fini, paske yo te anonse l pou 15 jou, men sa ki pral enteresan an se paske 15 jou sa pral tounen 2 mwa.

Dekri nou yon jounen w nan konfinman.

Duckenson : Yon semèn aprè gouvènman peyi Lespay te fin anonse konfinman an, yo te pran desizyon pou kontinye ak kou yo Anliy. Sa vle di, yon jounen konfinman pou etidyan oswa moun ki ap fè sa yo rele teletravay la diferan de jounen sila yo ki pa gen okenn aktivite. Pandan konfinman an, tout kou prèske menm jan. Sa ki fè diferans ant jou yo se tanperati ak solèy la. Aktivite m, se gade seri ak dokimantè, fè manje, etidye, dòmi, pale ak zanmi epi fanmi.

Marie-Cadette : Pandan konfinman an, mwen koumanse panse ak lot altènatif ke jwi fizikman de lavi ann Espay, tankou fè rechèch sou kèk zòn mwen pat ko gen chans vizite, mwen li, mwen gade seri, mwen pratike espò, tande mizik epi sa ki pi enpòtan mwen gen tan pou m pale ak zanmi epi fanmi mwen gen Ayiti. An reyalite m pa t bezwen vinn Ayiti pou m te Ayiti paske relasyon m ak peyi a vin de jou an jou pi enteresan.

Kijan nou tap viv sitiyasyon an epsikolojikman ?

Duckenson: M pa ni estrese, ni deprime. Gras ak teknoloji m rive kominike ak fanmi, zanmi m yo prèske chak jou. Sa ede m anpil. Answit lòt etidyan ayisyen yo ki la yo vrèman solidè. Bò kote pa m tout bagay sanse anfòm. Pafwa enkyetid yo vini men m toujou kenbe moral la wo.

Marie-Cadette: An reyalite mwen pa vrèman konn si m deprime paske m pa tèlman panse ak viris la, m plis panse ak kisa m ap fè pandan peryòd la e mwen vin pi efikas. Men pi gwo enkyetid mwen se mouri, si m malad m geri se pa tèlman grav, m ap toujou gen chans pou m reyalize rèv mwen genyen epi viv lanmou yon fason diferan chak jou. Depi w pale m de lanmò se anpil dout.

Préparé Par:

Harry Espoir Michel/Via LoopHaiti
Le/13/5/2020
Espoirharrymichel@gmail.com
telephone +50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE!NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES.