octobre 20, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Dlo pwòp fè pouse ble, alòke dlo sal fè pouse tout zèb.

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yon ti parabòl (6e) !

Istwa 2 montay

21 jou depi l’ pase :
Gen yon moun ki t’ap pase bò yon rivyè, li jwen 2 ti ròch, yo tèlman bèl, de lwen yo te bay tout koulè, tout aparans pyè ki gen valè. Moun nan ranmase yo, epi li di : << Banm gade valè y’ap genyen nan 3 jou, men pou m’ wè ki yès ki pi bon, m’ap tranpe yo nan menm solisyon, epi m’a deside kenbe youn, epi jete lòt la ! >>

Moun nan ale yon kote, epi li achte likid lan, men li vin reyalize se te yon dlo asid, kidonk yo tronpe l’. Toutfwa, genyen yon bagay ki pi enteresan ki rive : << Youn nan 2 ti ròch yo vi n’ pi bèl, anpil etensèl lò ak dyaman, tout zwazo poze sou li, epi l’ tounen yon gwo bout ròch, tankou yon montay, telman gwo li kwense lòt ti ròch la, menm pou l’ ta retire l’, l’ap enposib ! >> Moun nan sezi, epi rete je ouvè bouch fèmen ; aprè li di : << Mwen pa konprann anyen non, banm goute dlo a pou m’ wè ! >> Lè l’ goute dlo a, li wè l’ bay gou yon dlo ki chaje ak bakteri, viris, menm gen sant korona, elatriye. Li di : << Ok, banm chanje dlo a, mete yon bon dlo pwòp mwen chwazi ak men pa m’ pou m’ wè sak’ pral pase ! >> Gade gade li wè, toutotan l’ap mete dlo pwòp la, gwo montay la ap desann, epi lòt ti ròch ap gwosi, tout kalkè ki te souli yo ap tonbe, sou kote nò l’ gen yon ti etensèl dyaman ki briye. Moun nan di : << Waw, waw, waw, se ekstraodinè, banm mete plis dlo ! >> Chak vè dlo pwòp li lage, ti ròch la grandi, epi lòt meto presye ap briye, poutan montay la menm ap bese, epi frik’ te sou li yo ap degrennen.

Moun nan di : << An, m’ konprann konnye a, kidonk, menm likid sou 2 bagay idantik ka pa gen menm efè, tout dlo se dlo, men tout dlo pa gen menm enpak sou menm bagay ! >>

Dlo pwòp fè pouse ble, alòke dlo sal fè pouse tout zèb.

Tèt chaje !

Moun nan te tèlman kontan fenomèn sa, li vi n pran plezi vide dlo paske montay la te kraze resipyan an nèt, sivrè se paske moun nan se yon bon kolèpyesè, yon bon brikolè ki fè l’ gen espwa sove resipyan an toujou : << Tou nan tout kòl, anpil fisi, anpil moso te gentan sòti ladan l’ ! >> Lide chanje dlo a te bon pou li anpil paske ti ròch la vi n tankou yon soulajman, chak vè dlo li lage, yon ti moso nan vaz la bouche.

Okeu !

Kidonk, dlo bay lavi, dlo bay lanmò, men si dlo lavi a baw lanmò, konnen se zèb ou ye ; lè van dezè a soufle, tout zèb sou montay dlo sal te fè grandi ap vi n sèch !

Ann sib !

Haiti : Lumière des nations
Capitale politique et spirituelle du monde
ekri pa
Evintz BRILLANT

LE 10 OCTOBRE 2020

TOUT DWA REZÈVE

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOU SE ZWE OU AK ZÒRÈY OU…