sam. Jan 16th, 2021

Williamson ISRAEL ORDINATION PRESBYTERALE ( le parcours accadémique d’ Israël Williamson)

5 min read
Spread the love

This post has already been read 3266 times!

Israël Williamson issu d’une famille chrétienne,
Son père Saint Jean Israël (décédé) et sa mère Sanniola Pierrevil ISRAEL (décédée) respectivement,

Stage canonique 2019-2020: Cathédrale du souvenir des Gonaïves
Études Théologiques 2014-2019: Grand Séminaire Notre-Dame d’Haïti
Stage Post-Philosophique 2014-2015: Paroisse Sainte Marthe (Marmelade)
Études Philosophiques 2012-2014: Grand Séminaire Notre-Dame d’Haïti (Cazeau)
Stage Post-Propedeutique 2011-2012: Petit Séminaire Jean Paul II et la Radio Christ-Roi 98.7 FM (Gonaïves)
Propédeutique 2010-2011: Propédeutique Saint Paul (Département du Centre, Hinche-Pandiassou)
Études Universitaires 2006-2010: Faculté de Droit et des Sciences Économiques (Section Economique)
2006-2009: École Normale
Écoles Classiques
2005-2006: Philo (Lycée Fabre Nicolas Geffrard des Gonaïves)
2004-2005: Rhéto (Collège Péniel des Gonaïves)
1997-2004: Collège Indigène des Gonaïves)
1992-1997: École Communautaire de Descahos (Desdunes)
1990-1992: Maternelle (Institution Mixte Indigène des Gonaïves)
Stages mensuels pour les quatre années d’études théologiques:
Première année 2015-2016: Paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel (Liancourt)
Deuxième année 2016-2017: Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours Fleurenceau (Saint Marc)
Troisième année 2017-2018: Cathédrale du Souvenir des Gonaïves
2018-2019: Cathédrale du Souvenir des Gonaïves
Ordonné diacre le 29 Août 2020 à la Cathédrale du Souvenir des Gonaïves
Ordonné prêtre c’est pour bientôt!
Jodi a se ak anpil kè kontan map rakonte pakou yon jèn ki soti Dedin. Non li se Williamson ISRAEL.

Se ki moun Williamson ISRAËL ye?

Williamson ISRAËL se
Saint Jean Israël ak Saniola Pierrevil. Williamson se yon òfelen sa vle di manman li ak papa li mouri. Jodi a Williamson se yon dyak nan dyosèz Gonayiv la.

Pakou etid klasik li:
Dyak la fè klas matènèl li nan enstitisyon miks Endijèn nan vil Gonayiv nan lane 1990 ak 1992. Kote li ta pral kite vil Gonayiv pou li t kapab kontinye etid li nan lekòl kominotè nan lokalite Dekawo kote paran li t soti a nan lane 1992 pou rive 1997. Jèn dyak la ta pral retounen nan vil Gonayiv nan menm ane sa ki se 1997 pou li t kapab fè etid li nan Kolèj Endijèn nan Gonayiv de 1997 pou rive nan lane 2004 kote li ta pral kite lekòl la pou li t ale fè nan Kolèj Penyèl toujou nan Gonayiv. Pou filo a, Williamson t fè klas tèminal li nan lise Fab Jefwa Nikola nan ane akademik 2005-2006.

Etid Inivèsitè li:
2006-2009, Williamson etidye Ekòl Nòmal nan Sen Pyè Klavye a. Toujou nan menm ane sa, li t etidye lekòl dwa Gonayiv la nan seksyon Ekonomik la de 2006 ak 2010.

Pakou vokasyon li:
Se yon pakou ki ekstrèmeman bèl e difisil paske anpil jèn antre se vre men yo pa rete. Donk, nan lane 2010, li ta pral kòmanse ak pakou nan depatman sant nan komin Ench. Tout swit, Williamson ta pral antre nan ti seminè kote pou li kapab resevwa fòmasyon pou li kapab vini pè legliz katolik. Se yon gran pakou kote li antre nan ti seminè Jan Pòl II an 2011 nan lakou Gonayiv.
Nan lane 2012-2014, jèn dedinyen ta pral antre nan gran seminè kote li pral atake yon veritab batay nan Nòtre Dam Ayiti (Kazo) kote li tap etidye filozofi.
2014-2015: Li ta pral fè staj li nan pawas Sent Mat nan komin Mamlad.

2014-2019: Li t retounen nan gran seminè nan Nòtre Dam nan pou li t kapab fè etid tewolojik li.

Aprè 5 lane etid tewolojik li, Williamson ISRAEL franchi anpil etap tankou seminayis, Abe. Kote nan lane 2019-2020, Williamson tap fè estaj kanonik li nan Katedral Gonayiv la. Avan estaj kanonik li a, li t fè yon bann estaj deja tankou moman li tap etidye tewoloji pandan 4 lane. Pandan 4 ane sa yo, jèn dedinyen t fè plizyè estaj nan diferan komin. Premye estaj tewolojik li se te an 2015-2016, nan pawas Nòtre Dam Mon kamèl nan Lyankou, 2e estaj li nan 2016-2017, se te nan pawas Nòtre Dam Pèpetyèl Sekou Fleranso nan vil Sen Mak. Nan 3e ak 4e ane estaj li yo, li ta pral fè Katedral Gonayiv la de 2017 ak 2019.

Williamson t sakre kòm Dyak nan Katedral la jou kite 29 Out pase a. Deja, se yon viktwa anplis pou Dedin. Nou kapab konstate pakou yo anpil depi 2012, jèn dedinyen an ap lite, li konsakre tout vi li nan sèvis Bondye granmèt la. Tout travay gen fri yo ebyen Williamson ISRAEL pral òdone kò Pè Legliz katolik dimanch kap 29 Novanm kap vin la. Deja yon gran viktwa pou Dedin paske Williamson pral vini PREMYE PÈ ke Komin Dedin ap bay nan zafè relijyon Katolik. Avan, Dyak Williamson te gen anpil jèn gason Dedin ki t vle bay yo nan sèvis granmèt la men akoz pakou yo anpil ladan yo t deja mare pakèt yo pou yo t kapab kraze yon kite sa.

Mw menm Childens OSIAS, yon jèn Dedinyen. Mw wete chapom byen ba poum kapab salye pakou ak tout sakrifis jèn gason sa ki se Williamson ISRAEL ki li menm ap antre nan listwa e fè komin Dedin, komin mw renmen anpil la ap bay yon PÈ nan Legliz katolik. Mw pa gen mo poum ta salye kouraj gwo potorik jèn gason kote li t aksepte sakrifye vi li pou sèvis Granmèt la. “Moun ki bay vi li pou mw, Ma va rekonpanse li nan syèl la.” Pawòl Granmèt la men mw pap tann se nan syèl la poum felisite Williamson. Deja, nan non tout kominote Dedinyèn nan, mw di Williamson mèsi anpil pou istwa sa ke lap make pou Dedin. Se pat yon travay ki fasil.

Mèsi Williamson!

EKRI PA

Childens OSIAS, Pitit Dedin.

25 NOVEMBRE 2020

TOUT DWA REZÈVE
harryespoir@gmail.com
téléphone 50948438236.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOU SE ZYE OU AK ZÒRÈY OU…

Facebook Comments

This post has already been read 3266 times!

Partagez nos articles
0Shares

Supportez Nous

Translate »