Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Jou pou jou, dat pou dat !

4 min read

3 avril 2005 / 3 avril 2021 =
16 zan depi Lucifer presipite sou latè, li tonbe Ayiti pou l’ te vi n temwen nesans (renesans espirityèl) pitit gason fanm ki kourone ak 12 etwal nan Ap. 12 la.

Men kòman nou te jwenn limyè sou gran evènman eskatolojik sa :

Nan dat 3 avril 2005, gen yon gwo pwofesi nan labib ki te akonpli, men mond lan pa konprann anyen, yo toujou ap repete yon pakèt bagay san sans. Kidonk pou yo, nou menm ki gen limyè sou yon seri evènman, nou se moun fou.

Men pawòl trete nou fou sa, se yon pwofesi li ye : << Nou se moun fou pou yo paske nou kwè nan laverite ; yo se moun fou pou nou tou paske yo kwè nan lareyalite ! >>

Sonj sa, oubyen evènman eskatolojik sa, espektak sa, yo te anonse m’ li nan yon premye rèv yon jou avan, kidonk 2 avril. Men m’ pat sezi dimansyon pwofetik li, m’ te vrèman kontrarye nan maten 2 avril paske m’ pat gentan li yon mo ki te paret sou yon ekran, tankou nan yon sal sinema.

Nan dat 2 avril, byen bonè nan maten, vè 3 zè, 4 trè, m’ te rekonèt mwen, nan rèv la, nan yon sal klas ; te gen yon tablo ak anpil etidyan. Pami yo te gen yon sèl m’ te rekonèt, se te yon eks depi nan premye ak dezyèm ane etid inivèsitè m’ nan IHECE. Bò kote goch tablo a te gen yon gran ekran, tankou nan yon sal sinema. Soudènman, li limen ; m’ wè yon mo kap soti nan fon ekran an, k’ ap grandi toutotan lap vini, tankou non yon fim kap zoum jiskaske li vin plen ekran an nèt. Men tout sa m’ te fè pou m’ gentan wè mo sa, m’ pat kapab. Nan demen 2 avril, kidonk lè vin fè jou nèt, lè solèy leve, mwen te vreman kontrarye paske mwen pat gentan li mo a.

2 avril, nan lasware, mwen priye kòm mwen te konn toujou fè sa, m’ tap plenyen nan pye Bondye paske m’ pat gentan wè non espektak pwofetik, osinon apokalyptik sa. Men se nan dat 3 avril, trè bonè nan maten, mwen pral konprann tout dimansyon evènman sa, labib te anonse l’ lontan deja. Tèt chage !

Mwen te trè boulvèse nan maten 2 avril, men m’ te rive di tèt mwen petèt Bondye pat vle pou m’ te wè mo a ak ekri l’. Men nan maten 3 avril, (Avan koq chante, m’ ta di, si lè sa m’ te Haïti, m’ pat nan prizon), mwen te fè yon lòt sonj.

Lè m’ rekonèt mwen nan rèv la, mwen te wè m’ Sen – Rafaèl ; egzakteman nan riyèl ki menmen sou plas la, lè wap sòti nan Deboche (Pou yon moun ki sot Sen – Rafaèl, ki fè pati jenerasyon m’ nan ; se te tankou m’ ta di w m’ ap soti lakay Izmè Miskaden, epi tèt mwen bay sou plas la, m’ te rive egzakteman kote lontan man Dezè te konn seche po kabrit la, bò kote glasi a).

Lè m’ preske rive nan tèt riyèl la, kidonk nan kafou a, mwen leve je m’ nan syèl la, sou kote gòch mwen, vè lès, m’ vin ap gade sou tèt mezon Adherbal LHERISSON, kidonk sou tèt site yo rele Basen Zèpeng lan (M’ te pale deja sou li nan 2e sonj lan). M’ wè yon pakèt niaj ki an mouvman, kòm si ta gen yon siklòn, niaj ap monte, niaj ap desann, men nan yon syèl klè kon dlo kok. Atravè niaj yo, mwen wè yon gro sèpan, tankou anakonnda, kap vire kòl tribò babò, lap roule kòl bò isi, bò lòt bò, ki tap tonbe sou latè ; li te parèt fache (Tankou l’ pat vle sa, se jete yo ta jete l), jan m’ te wè l’ tap plòtonnen kòl jiskaske li touche tè. Sak te pi etranj lan, li tombe Basen Zèpeng. Epi li kòm ta tounen yon moun, lè l’ kòl touche tè, nan Basen zèpeng !

Yon titan aprè, preske nan menm pati nan syèl la, kote m’ te wè gwo sèpan an t’ ap sòti a, mwen te wè yon gwo zetwal, li ka lajè yon mwatye tèren foutbòl. Se te li menm sèl ki te genyen nan tout syèl la. Dèyè l, mwen te tande yon gwo vwa gason solid ki di 2 fwa an kreyol : << Jou sa aa, jou sa aa, m ! >> Nan moman m’ tap tande pawòl sa yo, mwen tap gade zetwal la, epi mwen leve men dwat mwen vè li pou m’ siyen, tankou mwen tap ekri non m’ nan syèl la ; la menm latè tranble trè fò anba pye m’, m ta di nan yon mayetid 7, oubyen 8, tankou pou l’ ta pwouve puisans ou fòs mwen. Sansasyon m’ ta siyati m’ fè latè tranble. Mwen te vrèman sezi lè m’ remake sa.

Epi m’ reveye, m’ pantan !

Haïti : Lumière des nations
Capitale politique et spirituelle du monde

Evintz BRILLANT.

LE 3 AVRIL 2021

TOUS DROITS RÉSERVÉS
harryespoirmichel@gmail.com telephone 50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE

NOUS SOMMES VOS YES ET VOS OREILLES…

You may have missed