septembre 24, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Aujourd’hui, Haïti a besoin de leaders courageux, et non des lâches qui ne cherchent que du pain et du beurre!

24 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

« Detewonòm 32

Chante Moyiz la !

Ou menm syèl, tande sa mwen pral di la a! Koute byen, ou menm latè, pawòl ki pral soti nan bouch mwen! Sa m’ap di a pral tonbe tankou grenn lapli! Pawòl mwen yo pral tankou lawouze k’ap tonbe sou latè. Pawòl nan bouch mwen pral tankou bèl lapli k’ap tonbe sou jenn plant yo, tankou yon ti lapli nò k’ap tonbe sou zèb gazon. Mwen pral fè lwanj Seyè a! Rekonèt jan Bondye nou an gen pouvwa! Se Seyè a k’ap pwoteje nou. Tou sa li fè bon nèt. Li pa nan patipri nan anyen l’ap fè. Bondye nou an ap toujou kenbe pawòl li Li pa nan bay manti. Li fè sa ki dwat, li pa fè ankenn lenjistis. Se yo menm, pèp li a, ki pa kenbe pawòl yo, bagay yon bon pitit Bondye pa ta janm fè. Se yon bann mechan k’ap mache twonpe moun. Se konsa nou di Seyè a mèsi pou sa l’ fè pou nou, bann moun fou san konprann? Se pa li ki papa nou? Se pa li ki kreye nou? Se pa li ki fè nou sa nou ye a? Se pa li ki ban nou lavi? Chonje tan lontan! Repase tèt nou sou tan lontan! Mande papa nou pou li di nou sak te pase. Mande granmoun lontan yo rakonte nou istwa tan lontan. Lè Bondye ki anwo nan syèl la t’ap bay chak nasyon pòsyon ki pou yo, lè li t’ap bay kote pou chak moun rete sou latè, li fikse fwontyè tout peyi dapre kantite moun li te mete sou latè. Men, li chwazi pitit Jakòb yo pou li. Se yo ki pèp pa l’ la menm. Li te jwenn yo nan dezè a, kote moun pa rete, kote van an ap soufle san rete. Li pran yo nan bra l’, li pran swen yo, li pwoteje yo tankou de grenn je nan tèt li. Tankou malfini k’ap moutre pitit li vole, Seyè a ap plane anwo pitit li yo. Li louvri zèl li yo pou li ka pran swen yo, li pote yo sou do l’ pou yo pa tonbe. Seyè a sèl chèf yo. Li pa bezwen lòt bondye pou ede l’. Li fè yo mache an grannèg sou tèt mòn peyi a. Li fè yo manje grenn bwa nan savann. Yo jwenn siwo myèl nan tou wòch pou yo bwè. Pye oliv yo donnen nan wòch karyann. Bèf yo ak mouton yo ap bay lèt an kantite. Y’a manje vyann mouton gra, vyann belye Bazan ak vyann bouk kabrit. Y’a manje pi bon kalite farin frans, y’a bwè ji rezen pou diven. Pitit Jakòb yo manje plen vant yo! Yo vin gra, y’ap pete nan po yo, yo konmanse voye pye. Yo voye Bondye ki te fè yo a jete. Yo vire do bay Bondye ki t’ap pwoteje yo a, Bondye ki te delivre yo a. Y’ al adore bondye lòt nasyon. Yo fè Seyè a fè jalouzi, y’ al fè sa ki mal, yo fè l’ fè kòlè. Y’ al ofri bèt pou yo touye bay zidòl ki pa bondye tout bon, yon kalite bondye yo pa t’ janm konnen anvan, lòt bondye ki fèk parèt, bondye zansèt yo pa t’ janm gen krentif. Yo bliye Bondye ki te pwoteje yo, Bondye ki papa yo a. Yo pa chonje Bondye ki te fè yo, Bondye ki te ba yo lavi a. Lè Seyè a wè sa, li fache. Li fè kòlè sou pitit gason l’ yo ak sou pitit fi l’ yo! Li di: mwen pral vire do m’ ba yo. M’a wè sa ki pral rive yo. Se yon bann moun ki plen vis, yon bann pitit ou pa ka fin fye nèt. Yo fè m’ fè jalouzi, y’ al adore yon bondye ki pa bondye tout bon. Yo fè m’ fè kòlè, y’ al fè sèvis pou zidòl ki pa vo anyen. Enben, mwen menm, mwen pral fè yo fè jalouzi pou yon pèp ki pa menm yon pèp. M’ap fè yo fè kòlè pou yon nasyon moun ki san konprann. Lè m’ an kòlè, se tankou yon gwo dife k’ap flanbe. Mwen boule tou sa ki sou latè. Mwen desann byen fon kote mò yo ye anba tè a. M’ap mete dife jouk nan rasin mòn yo.

M’ap fè yon seri malè tonbe sou yo. M’ap voye tout flèch mwen yo sou yo. Y’a mouri grangou. Lafyèb va fini ak yo. Move maladi va minen yo. M’a voye bèt nan bwa atake yo. M’a voye sèpan ak pwazon venen pou touye yo. Nan lari, y’a touye pitit pitit gason yo nan goumen. Moun ki anndan kay va sitèlman pè, kè yo va rete. Jenn gason ak jenn fi va mouri menm jan an tou. Depi timoun nan tete jouk granmoun cheve blan, pesonn p’ap chape. Mwen te di mwen tapral detwi yo nèt, pou pesonn pa janm chonje yo ankò sou latè. Men, mwen pa ta vle kite lènmi yo pran pye sou yo. Mwen pa ta renmen pou moun ki pa vle wè m’ yo mete nan tèt yo se yo menm ak fòs kouraj yo ki fè sa, pou yo pa di: Seyè a pa gen anyen pou l’ wè nan sa. Pèp Izrayèl la, se yon pèp ki pèdi bonnanj yo. Yo pa gen konprann. Si yo te gen konprann, yo ta louvri je yo, yo ta wè sa ki pral rive yo. Kouman ou ta vle pou yon sèl grenn lènmi fè mil ladan yo kouri, pou de grenn lènmi fè dimil ladan yo kraze rak? Se sèlman paske Seyè a lage yo, paske moun ki te konn pwoteje yo a vire do ba yo. Lènmi yo konn byen pwòp bondye k’ap pwoteje yo a pa ka parèt devan Bondye pèp Izrayèl la. Ou ta di se menm ras moun Sodòm ak Gomò yo ye. Yo tankou pye rezen k’ap donnen rezen anmè, rezen ki plen pwazon. Diven yo tankou pwazon nan bouch sèpan, venen nan bouch sèpan aspik k’ap touye moun frèt. Seyè a konnen tou sa lènmi te fè pèp la. L’ap tann lè a rive pou l’ pini yo. Se Seyè a k’ap tire revanj sou yo, se li k’ap fè yo peye sa yo fè a, lè lè a va rive pou yo tonbe. Jou pou yo detwi yo a pa lwen. Sa ki pare pou yo a fin rive. Seyè a pral pran defans pèp li a, lè l’a wè tout fòs yo fin desann. Li pral gen pitye pou sèvitè l’ yo, lè l’a wè pa gen anpil ankò ki rete, ni anndan peyi a, ni deyò. Lè sa a, Seyè a va mande: -Kote bondye yo a, sa ki te konn pwoteje yo a? bondye yo te konn al jwenn pou pran defans yo a? Se pa yo ki te konn manje grès bèt nou te konn ofri yo? Se pa yo ki te konn bwè diven nou te konn vide sou lòtèl yo? Se pou yo vin koulye a, se pou yo vin delivre nou! Se pou yo kouri vin pwoteje nou! Se mwen menm, mwen menm sèl ki Bondye. Pa gen lòt bondye pase mwen menm. Mwen bay lavi, mwen pran lavi jan m’ vle. Lè mwen bay maladi, se mwen ki pou bay gerizon. Pa gen moun ki ka delivre pesonn anba men mwen. Men m’ap leve men m’ anlè, mwen fè sèman: Menm jan nou wè m’ vivan pou tout tan an, lè m’a file bèl nepe klere mwen an, lè m’a soti pou m’ rann jistis, m’a tire revanj mwen sou lènmi m’ yo, m’a bay moun ki pa vle wè m’ yo sa yo merite. Flèch mwen yo pral tranpe nan san, nan san moun blese yo ak san prizonye yo. Nepe mwen ap koupe moun san gad dèyè, l’ap koupe tèt tout chèf lènmi yo. Nou menm nasyon ki sou latè, fè kè nou kontan ak pèp Bondye chwazi a! Paske Seyè a pral tire revanj pou lanmò sèvitè l’ yo. L’a bay moun ki pa vle wè l’ yo sa yo merite. L’a wete tout vye bagay ki t’ap fèt nan peyi pèp li a. Moyiz ak Jozye, pitit gason Noun lan, te repete tout pawòl chante sa a byen fò pou tout pèp la te tande.

Dènye koze Moyiz ak pèp la !

Lè Moyiz fin bay pèp Izrayèl la tout pawòl sa yo, li di yo konsa: -Se pou nou koute tout kòmandman m’ap ban nou jòdi a. Y’a sèvi m’ temwen mwen te fè nou konnen yo. Nou menm, n’a pase pitit nou yo lòd pou yo kenbe yo, pou yo swiv tout pawòl ki nan lalwa Bondye a. Paske, se pa pawòl nou ka pran konsa konsa. Se lavi yo ye pou nou. Se yo menm k’ap fè nou viv lontan nan peyi nou pral pran pou nou an, lè n’a fin janbe lòt bò larivyè Jouden an.

Bondye anonse Moyiz lanmò li !

Menm jou sa a, Seyè a pale ak Moyiz, li di l’ konsa: Ale nan chenn mòn Abarim yo, ki nan peyi Moab anfas lavil Jeriko a. Moute sou mòn Nebo. Antan ou la, w’a voye je ou, w’a gade, w’a wè peyi Kanaran an, peyi mwen pral bay moun pèp Izrayèl yo pou yo rete a. Ou pral mouri sou mòn kote ou pral moute a, ou pral jwenn moun pa ou yo ki deja mouri, menm jan sa te rive Arawon, frè ou la, ki te mouri sou mòn Or la, epi ki te al jwenn moun pa l’ yo ki deja mouri. Nou tou de, nou pa t’ fè sa m’ te di nou fè devan pèp Izrayèl la, lè yo te bò sous dlo Meriba yo, bò lavil Kadès, nan dezè Zin lan. Nou te manke m’ respe devan tout pèp Izrayèl la. Se poutèt sa, w’a rete byen lwen, w’a wè peyi mwen pral bay moun pèp Izrayèl yo anba nan pye ou. Men ou menm, ou p’ap mete pye ou ladan l’.

Nous vivons une période de grande incertitude dans le monde entier ; et Haïti n’y échappe pas. Le Président Jovenel Moïse est assassiné, maltraité, sacrifié, mutilé, et livré par ses faux amis et alliés. Les politiciens et la classe corrompue, composée en partie de corrompus et d’affairistes n’attendent que les États-Unis d’Amérique pour restaurer l’ordre et la démocratie ; que dalle ! Les Haïtiens les plus instruits et éduqués prennent une posture de chiens couchants, attendant tête baissée, ce qu’il adviendra du pays que l’Éternel a donné à notre père-fondateur, Jean Jacques Dessalines. Jovenel Moïse n’a pas cru au prime abord qu’il serait le dernier pion des bandits légaux étrangers racistes esclavagistes et des élites salamiques d’Haïti ; mais après avoir passé les deux premières années au pouvoir, il a accepté volontiers son destin. Nous n’allons pas retourner sur les informations que nous avons divulguées durant ces deux dernières semaines sur l’assassinat du Président Jovenel Moïse ; mais nous voulons dire aux incrédules qu’il y a une main bienfaitrice et protectrice qui détermine les choses en Haïti. Ce pays est appelé à se relever, et quoiqu’il arrive, Hayti sera la Lumière des Nations. Depuis plusieurs années, je fais la promotion de la Sainte Bible en Ayisyen qui est un trésor. Malheureusement, nous n’avons pas les moyens pour offrir à chaque compatriote une copie et les alphabétiser pour lire ce livre sacré qu’il doit à coup sûr comprendre. Nous savons que l’Éternel est grand ; il permettra à ce peuple de connaître sa Parole et de marcher dans ses voies.

Nombre d’Haïtiens croient qu’Haïti est condamné à vivre dans la crasse ad vitam aeternam ; ce qui est faux. Certains croient qu’il n’y a pas d’hommes et de femmes capables, honnêtes, intègres, courageux et ayant la crainte de Dieu pouvant construire ce pays viable que plus d’un rêvent d’avoir ; d’autres croient que les leaders d’exécution sont bel et bien là ; mais ils ne se manifestent pas encore. Il n’y a aucun doute dans ma tête qu’Hayti sera restauré comme Jérusalem. Le peuple doit être éduqué. Avec un certain niveau d’éducation, l’Haïtien pourra faire de meilleurs choix. Ne croyez pas que nous avons besoin d’une décennie pour éduquer ce peuple. Le miracle de l’alphabétisation peut être réalisé en trois années ; car il y a déjà un nombre appréciable de têtes bien faites qui peuvent mener ce combat et matérialiser ce projet. À chaque fois que je me trouve dans une situation d’analyser l’actualité et les faits saillants du quotidien haïtien, je me sens déboussolé. Après l’assassinat crapuleux de Jovenel Moise, les Haïtiens doivent se battre pour neutraliser les bandits légaux, les salamistes et empêcher que le laboratoire qui nous guide vers le « labatwa » comme des animaux sauvages ne puisse continuer à fonctionner.

Dans ce texte, je veux explorer avec vous les grands thèmes sur lesquels nous devons nous focaliser pour sortir de l’ornière du marasme. Nous devons livrer bataille contre les entrepreneurs de la haine qui utilisent leurs micros, leurs stylos, leurs médias et toutes sortes d’apparats pour faire la promotion de la violence, de la discorde, de la malpropreté, de l’ignorance et de l’inaction. Chers lecteurs, bien avant de continuer, j’aimerais vous parler de la statue de Daniel. Lisons avec moi, Daniel 2 v 31 à 35 : « O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue était immense, et d`une splendeur extraordinaire; elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d`or pur; sa poitrine et ses bras étaient d`argent; son ventre et ses cuisses étaient d`airain; ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d`argile. Tu regardais, lorsqu`une pierre se détacha sans le secours d`aucune main, frappa les pieds de fer et d`argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l`argile, l`airain, l`argent et l`or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s`échappe d`une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace n`en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. »

À la lumière de l’histoire, la tête d’or est le Royaume de Babylone, allant de la période de 606 à 539 avant J.C. « Ce royaume était l’une des merveilles du monde antique. Ses splendides constructions et somptueux jardins étaient représentés par l’Or, car il était le roi des métaux. ». La poitrine et bras d’argent, est le Royaume des Mèdes et perses qui dura environ 208 années (539 à 331 avant JC.). « Il était fait d’argent, c’est-à-dire, il n’était pas aussi riche que Babylone, mais son armée était plus forte. » Le ventre et les cuisses d’airain, est le Royaume de la Grèce qui dura 163 années (331 à 146 avant J.C.). « Il succéda au royaume des Perses. Il était conduit par le puissant roi Alexandre le Grand. Leur royaume couvrit un vaste territoire, que ceux du précèdent. ». Les jambes de fer, sont le Royaume de Rome (146 avant J.C. à 476 après J.C.). « Le fer symbolise bien ce royaume, discipline militaire, domination sur peuple conquis, ses lois. ». Les pieds de fer et d’argile, est le 5ème Royaume universel, c’est-à-dire l’Europe divisé, allant de la période de 476 à nos jours. Nous n’allons pas entrer dans les détails ; mais entre Daniel et Apocalypse, nous pouvons voir que le 5ème Royaume universel a donné naissance à de grandes puissances ou nations ; les Etats-Unis d’Amérique en chute libre aujourd’hui, est bel et bien issu de l’Europe(Anglo-Saxons). Je vous invite à effectuer des recherches pour voir comment ces différents royaumes ont pu avoir leur notoriété ; ils ont tous dominer Israël (Royaume d’Israël et/ou Juda) en rébellion. Je reviendrai sur la dominance des États-Unis d’Amérique et comment ils ont dominé Israël pour avoir leur statut de Première puissance mondiale.

Nous sommes en train de vivre un grand tournant dans l’histoire d’Haïti, et peut-être de l’humanité. 217 ans après 1804, Haïti ne peut plus continuer à présenter cette image de gueux en guenilles. Je dis souvent que le dilemme haïtien est spirituel en essence, et pour libérer ce pays, il faut bien une « Révolution Spirituelle ». Lisons Galates 5 v 18 à 23 : « Si vous êtes conduits par l`Esprit, vous n`êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l`impudicité, l`impureté, la dissolution, l`idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l`envie, l`ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d`avance, comme je l`ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n`hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l`Esprit, c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n`est pas contre ces choses. ». L’Empereur Jean Jacques Dessalines fut conduit par l’Esprit Saint, car aucun homme de chair et de sang ne saurait avoir cette lumière pour se mettre en croix contre l’esclavage, un puissant système d’exploitation de l’homme par l’homme.

La traîtrise des bandits légaux ayant à leur tête Alexandre Pétion, à la solde de la France de Napoléon Bonaparte qui a abouti au Parricide du 17 Octobre 1806 était bel et bien animée par les œuvres de la chair qui sont énumérées plus haut, dans Galates 5 v 18 à 23. Nous n’avons aucun autre choix aujourd’hui que d’embrasser l’amour si nous voulons nous libérer des griffes de cette vision salamique qui est manifeste avec le duvaliérisme, le Lavalas et le mouvement néo-duvaliériste, PHTK. L’assassinat de Jovenel Moïse doit servir de point d’appui au peuple haïtien pour faire ce virage à droite de 180 degrés pour repartir sur de nouvelles bases. Cette classe politique sankoutchya que nous avons en ce présent, cette jeunesse délinquante ; ces élites inconscientes ne peuvent apporter du santibon pour Hayti ; il faut bien les neutraliser. Ce n’est ni par la force, ni par la violence, la haine et les interminables palabres que nous allons les pousser dans l’abîme ; mais bien par la puissance de notre subconscient. Nous devons bien former ce subconscient collectif qui nous permettra d’arpenter la voie du pardon, de la rédemption, de la libération, de la liberté, de la souveraineté, du succès, des relations humaines harmonieuses, de la richesse, du développement endogène durable et de l’autodétermination.

Depuis bien des mois, j’effectue des recherches sur la puissance du subconscient, et il est opportun que je partage avec vous ces idées tirées du Chapitre 18(Comment vous servir de votre subconscient pour pardonner) du livre « La Puissance de votre subconscient » de Docteur Joseph Murphy. Lisons ensemble le sommaire de vos aides pour pardonner :

« 1. Dieu, la Vie ne respecte point les personnes, n’a point de favoris. La Vie, Dieu semble vous favoriser lorsque vous vous accordez au principe d’harmonie, de santé, de joie et de paix.

2. Dieu, la Vie n’envoie jamais ni maladies, ni accidents, ni souffrances. Nous nous les attirons par notre propre pensée destructrice : nous récoltons ce que nous semons.

3. Votre concept de Dieu est la chose la plus importante de votre vie. Si vous croyez vraiment en un Dieu d’amour, votre subconscient vous répondra en vous donnant d’innombrables bénédictions. Croyez-en un Dieu d’amour.

4. La Vie, Dieu n’a envers vous aucune rancune. La Vie ne vous condamne jamais. La Vie guérit la coupure profonde que vous vous faites à la main. La Vie pardonne si vous vous brulez le doigt, elle réduit l’œdème et vous rend à l’intégrité et à la perfection.

5. Votre complexe de culpabilité est un faux concept de Dieu, de la Vie qui ne vous punit ni ne vous juge. C’est vous qui vous jugez et qui vous punissez par vos fausses croyances, votre pensée négative et votre condamnation de vous-même.

6. Dieu, la Vie ne vous condamne ni ne vous punit. Les forces de la nature ne sont point mauvaises. L’effet de leur emploi dépend de la façon dont vous vous servez de la puissance qui est en vous. Vous pouvez vous servir de l’électricité aussi bien pour tuer quelqu’un que pour éclairer une maison. Vous pouvez aussi bien vous servir de l’eau pour noyer un enfant que pour étancher sa soif. Le bien et le mal rejaillissent sur la pensée et sur le dessein qui sont dans votre pensée.

7. Dieu, la Vie, ne punit jamais. L’homme se punit lui-même par ses faux concepts de Dieu, de la Vie, de l’Univers. Ses pensées sont créatrices et il crée sa propre misère.

8. Si quelqu’un vous critique et que vous en reconnaissiez le bien-fondé, réjouissez-vous, rendez grâces et appréciez les commentaires que l’on fait à votre sujet. Cela vous donnera la possibilité de corriger vos fautes.

9. Vous ne pouvez être blessé par la critique quand vous savez que vous êtes le maître de vos pensées, de vos réactions et de vos émotions. Cela vous donne l’occasion de prier pour votre critique et de la bénir, vous bénissant ainsi vous-même.

10. Lorsque vous priez pour être dirigé et pour bien agir, prenez ce qui vient. Réalisez que cela est bon et très bon. Il n’y a jamais de raison pour la pitié de soi, la critique ou la haine.

11. Rien n’est ni bon ni mauvais si ce n’est ce que fait la pensée. Il n’y a point de mal dans la vie sexuelle, pas plus que dans le désir de manger, de posséder de la fortune ou de s’exprimer parfaitement. Cela dépend de la façon dont vous vous servez de ces impulsions, de ces désirs, de ces aspirations, Vous pouvez satisfaire votre désir de nourriture sans tuer quelqu’un pour une miche de pain.

12. Le ressentiment, la haine, la mauvaise volonté et l’hostilité sont cause d’une foule de maladies. Pardonnez-vous à vous-même et à tous en projetant l’amour, la vie, la joie et la bonne volonté envers tous ceux qui vous ont blessé. Continuez jusqu’à ce que, les rencontrant dans votre esprit, vous vous sentiez en paix avec eux.

13. Pardonner c’est donner quelque chose. Donner l’amour, la paix, la joie, la sagesse et toutes les bénédictions à l’autre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de douleur dans votre esprit. Voilà l’épreuve véritable du pardon.

14. Supposons que vous ayez eu un abcès dentaire très douloureux il y a un an. Sentez-vous cette douleur à présent ? Non ! De même, si quelqu’un vous a fait mal, vous a calomnié, blessé, outragé, avez-vous envers cette personne des sentiments négatifs ? Entrez-vous en fureur lorsque sa pensée vous vient à l’esprit ? Dans ce cas, les racines de la haine sont encore vivaces en vous et vous détruisent vous et votre bien. Le seul moyen de les arracher à jamais c’est l’amour. Souhaitez à celui qui vous a fait du mal toutes les bénédictions, jusqu’à ce que vous n’y pensiez plus qu’ainsi : dans la paix et la bonne volonté. Voilà la signification de pardonnez jusqu’à soixante-dix fois sept fois. »

La lutte pour la libération d’Haïti et l’émancipation des masses sera longue et corsée, mais nous vaincrons ! Pour certains, ce qui se passe en Haïti est une comédie qui doit perdurer, car ils ne comprennent pas l’importance d’une vie, d’une âme et croient que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Aujourd’hui, Haïti a besoin de leaders courageux, et non des lâches qui ne cherchent que du pain et du beurre! Jovenel Moïse, le jeune lion qui renaît et sauvé des eaux a fait ce qu’il devrait faire ; il a accepté son sort, et il est allé boucher son trou, et non de quiconque. Haïti a laissé à peine l’Égypte, et a traversé la Mer Rouge ; il est bel et bien dans le désert. Nous attendons l’équipe Josué pour le guider vers Canaan et y entrer avec lui. Je vous invite à lire Deutéronome 33 et j’espère que vous serez édifiés :

« Detewonòm 33

Moyiz beni pep Izrayel !

Men benediksyon Moyiz, sèvitè Bondye a, te bay moun pèp Izrayèl yo anvan li mouri. Li di: -Seyè a soti mòn Sinayi, li leve tankou solèy lòt bò peyi Seyi. L’ap klere depi sou tèt mòn Paran an. Li rive jouk Meriba nan peyi Kadès. Sou bò dwat li yon flanm dife. Seyè a renmen tout pèp sou latè. Men, li pwoteje tout moun k’ap viv apa pou li. Yo bese nan pye l’. Yo resevwa lòd l’ap ba yo. Moyiz ban nou lalwa. Se yon byen li kite pou tout fanmi Jakòb la. Seyè a te wa nan mitan pèp Izrayèl la lè tout chèf pèp la te reyini, lè tout branch fanmi pèp Izrayèl la te sanble. Men sa li di pou branch fanmi Woubenn lan: Se pou Woubenn viv lontan! Fanmi li p’ap janm disparèt, malgre li pa gen anpil moun. Men sa li di pou branch fanmi Jida a: Seyè, koute vwa moun fanmi Jida yo! Fè yo mete tèt yo ansanm ankò ak rès pèp la. Goumen pou yo, Seyè! Se pou ou ede yo lè y’ap batay ak lènmi l’ yo. Men sa li di pou branch fanmi Levi a: Seyè! Se ou menm ki pou fè yo konnen volonte ou. Y’ap sèvi ou san lage. Ou te sonde yo bò Masa. Ou te kenbe tèt ak yo bò sous dlo Meriba yo. Yo pa konn papa! Yo pa konn manman! Yo pa konn frè! Yo pa konn pitit! Se lòd ou yo y’ap swiv, se kontra ou la y’ap kenbe fèm. Y’a moutre pitit Jakòb yo regleman ou yo. Y’a moutre pitit Izrayèl yo lalwa ou la. Y’a boule lansan devan ou, y’a ofri sou lòtèl bèt yo touye pou boule nèt pou ou. Seyè, ba yo anpil kouraj! Se pou yo fè ou plezi nan tou sa y’ap fè! Kase ren moun ki pa vle wè yo. Se pou lènmi l’ yo pa ka leve tèt ankò. Men sa li di pou branch fanmi Benjamen an: Se moun Seyè a renmen anpil. Y’a viv ak kè poze bò kote l’. Bondye ki anwo nan syèl la va toujou pwoteje yo, l’a moute kay li nan mitan yo.

Men sa li di pou branch fanmi Jozèf la: Se pou Seyè a beni peyi ki pou yo a. L’a voye bonkou lapli sot nan syèl la, l’a fè sous dlo pete toupatou. L’a fè pyebwa ki donnen chak lanne bay bon rekòt. L’a fè pyebwa ki donnen chak sezon bay bon fwi. L’a fè vye mòn yo bay bèl rekòt. L’a fè vye tè mòn yo bay pi bon manje ki genyen. L’a fè tè yo a bay tout kalite bon rekòt. Bondye ki te pale nan touf raje a va ba yo favè l’. Se pou tout benediksyon sa yo tonbe sou tèt Jozèf, paske nan tout pitit papa li yo, se li menm yo te chwazi. Li byen kanpe tankou premye pitit yon towo bèf. L’ap gen fòs kouraj yon bèf savann. L’ap bat tout pèp ki sou latè ak kout kòn, l’ap kouri dèyè yo jouk nan dènye bout latè. Wi, se sa tout milyon moun Efrayim yo ak tout kantite moun Manase yo pral fè. Men sa li di pou branch fanmi Zabilon an ak branch fanmi Isaka a: Nou menm moun Zabilon yo, se pou trafik sou lanmè nou mache byen. Nou menm moun Isaka yo, se pou komès n’ap fè lakay nou mache byen tou. Yo rele tout moun lòt nasyon yo vin sou mòn lan. Se la y’a fè ofrann Bondye mande yo, paske yo fè tout lajan yo sou lanmè, nan komès yo fè sou lanmè ak nan trafik lakòt y’ap fè toupatou. Men sa li di pou branch fanmi Gad la: Lwanj pou Bondye ki bay Gad anpil tè pou l’ rete. Gad kouche tankou yon lyon k’ap veye, pou l’ dechire yon bra, yon tèt, yon figi. Yo pran pi bon venn tè a pou yo. Se pòsyon tè ki toujou vin pou chèf. Se yo k’ap mache devan pèp la. Yo fè tou sa Seyè a te mande, yo swiv tout regleman Seyè a te bay pèp Izrayèl la. Men sa li di pou branch fanmi Dann lan: Dann se yon jenn ti lyon k’ap kouri soti peyi Bazan.

Men sa li di pou branch fanmi Neftali a: Neftali resevwa kont benediksyon l’. Seyè a fè l’ anpil anpil favè. Pòsyon tè yo ap soti bò letan an, l’ap desann jouk nan pwent sid peyi a. Men sa li di pou branch fanmi Asè a: Nan tout pitit Jakòb yo, benediksyon pou Asè! Tout frè li yo ap renmen l’. Se pou tè li yo rich ak pye oliv. Se pou pòtay lavil li yo fèt an fè ak an asye, pou li ka toujou viv ak kè poze. Pa gen tankou Bondye moun pèp Izrayèl la. Li kouri sou nwaj yo nan syèl la pou l’ vin pote yo sekou avèk fòs ponyèt li. Bondye ki la pou tout tan an ap pwoteje nou. L’ap pran dèfans nou ak pouvwa li ki p’ap janm fini. L’ap fè lènmi nou yo kouri met deyò devan nou, l’ap ban nou lòd pou nou detwi yo nèt. Pèp Izrayèl la ap viv ak kè poze. Moun pèp Izrayèl yo p’ap viv tankou lòt nasyon yo. Y’ap viv nan yon peyi k’ap bay anpil farin ak diven, nan yon peyi kote ki p’ap janm manke lapli. Ala bon sa bon pou nou, moun pèp Izrayèl! Pa gen tankou nou! Se Seyè a menm ki delivrans nou! Se li ki pwoteksyon nou! Se li ki defans nou! L’ap mache devan nou pou l’ fè nou genyen batay la. Lènmi nou yo va vin mande padon nan pye nou. Men nou menm, n’a kraze sa ki fè lògèy yo a anba pye nou. »

Nous souhaitons ardemment que les bénédictions de Moïse adressées au peuple Israël puissent se matérialiser au sein du peuple haïtien/haytien. L’Éternel n’oublie pas son peuple et il marchera toujours devant lui et avec lui. Haïti a besoin de leaders d’exécution courageux qui ont la crainte de l’Éternel. « Je lève mes yeux vers les montagnes… D’où me viendra le secours ? Le secours me vient de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. L’Éternel est celui qui te garde, L’Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. L’Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais. » (Psaume 121). Que notre Créateur, l’INCRÉÉ nous fasse grâce !

« CRA-TÈRE D’AMOUR

Tout au fond de mon cœur,
un feu brûle, hurle, jubile.
Un torrent de laves
et de flammes
roule dans mes vaines
en charriant les lambeaux
de mes rêves déveines.
Mon sang en ébullition
mobilise toute sa cargaison
de courage puisée dans
l’abîme des saisons
pour entreprendre
la grande révolution
de l’amour sans âge ni raison. » (Dandy Perrie)

La lutte pour la libération d’Haïti et l’émancipation des masses sera longue et corsée, mais nous vaincrons !

AVEC JÉSUS-CHRIST, HAYTI FERA DES EXPLOITS ET IL FERA CETTE SOLIDARITÉ DANS LE BIEN !

NAMASTE ! SHALOM !

Kerlens Tilus 07/25/2021
Snel76_2000@yahoo.com
Tel: 631-639-0844

LE 27 JUILLET 2021

LA RÉDACTION DE LTP !!!
harryespoirmichel@gmail.com telephone 50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES…