Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

AYITI SANTE JAKMÈL SIDÈS DEPATMAN, RELE ANMWEY SEKOU.SA K’AP PASE NAN LOPITAL SEN MICHEL JAKMÈL LA PA NÒMAL MOUN SIDÈS REVEYE NOU

3 min read
Spread the love

Yon dam ki t’al lopital la samedi13 Novanm nan pou Hypotension ak hyperglycémie
Dimanch maten pèsonèl yo te reevalye l, yo te wè l te soufri yon anemi sevè konjontif ,li te mal anpil epi pèsonel medikal yo te enfómé paran li. Yo te plase li sou anti anemik e yo te mande paran l’al chèche san pou yo te wè si yo te ka sove li.
Malerezman,li mouri, li pa gentan pran san an.
Swit a sa, fanmi li te fache,yo sakaje lopital la.
Ensidan sa te lakòz pèsonèl sante yo kouri,lòt malad kouri.Gen malad ki menm arive mouri lakay yo aprè yo te fin kite lopital la.

Kèk jou aprè se sou perèz lopital la louvri ak kèk grenn infimyè ak yon doktè prezan.Se lapolis ki chita pou fè sekirite lopital la.E mis yo pè. Lè m gade matènite lopital la,li sakaje, menm rive fèmen.

Selon sa mwen aprann,nan deplase mwen te fè nan lopital la, nan yon semèn avan evènman sa , te gen yon paran ki te nan pedyatri a ak pitit li se zam li li te rale mete nan bèso timoun nan pou l bay gwo presyon pou timoun nan te ka jwenn swen.

Tris…

Jan de evènman sa yo se pa premyè fwa y’ap fèt nan lopital la. Tout sa yo rive akóz absans leta, absans administrasyon lopital la

Anplis si ta fè yon koudèy anndan lopital la n ap konstate,chanm malad yo pa pwòp, douch yo pa pwóp, twalèt lopital la pa bon, menm je paka gade l.

Moun Sidès,jenn gason,jenn fanm,nou pa ka kwaze bra nou ap asiste sa k’ap pase lopital la. Kelkeswa kantite kób ou ta genyen pou w’al nan prive, gen swen pou w jwenn li lè sa mare se lopital Sen Michèl la y’ap voye w.

Li enpòtan pou n gonfle ponyèt nou pou n fè otorite yo pran responsablite yo pou lopital la fonksyone byen, epi pou bagay sa yo pa reprodwi nan lopital la ankó.

An n goumen pou nou bay vi moun yo enpótans pandan m’ap mande fanmi malad yo pwoteje pèsonel sante yo

M’ap fè moun ki vin pran swen lopital la konnen lopital la se pou nou, nou dwe pwoteje l. Menm jan tou m’ ap di pèsonèl sante yo se devwa yo antanke pèsonel pou yo bay malad yo swen jan sa dwe ye, vi pasyan yo dwe pase an premye.

Li pa posib pou yon moun rive lopital la ak tranche poutèt li poko peye kabann
pou se atè a li pouse pitit li.Li pa posib si yon moun rive lopital la ak tranche poutèt li poko gen gan timoun nan mèt ap sóti moun p’ap touche l.

Nou dwe repanse sèvis lopital la ap bay,repanse fason n’ap bay moun yo sèvis,pou byennèt kolektif la.

Par
Carsendre SALOMON

LE 21 NOVEMBRE 2021

TOUT DWA REZÈVE
harrymichel344@gmail.com téléphone 50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOU SE ZWE AK ZÒRÈY OU…

You may have missed